yerli_telefon

Geli?mi? ülkelerin neredeyse hepsi kendi yüzde yüz yerli telefonlar?n? piyasaya sürdüler. Bu isimler aras?nda maalesef Türkiye yer alm?yor ve almas? da zor görünüyor. Ancak ?u aralar internette dola?makta olan yerli telefon haberleri bizi biraz heyecanland?rmaya yetmi?ti; ?imdi de bakanl?ktan aç?klama geldi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Fikri I??k, yerli telefon için çal??malar?n?n ba?lad???n? ifade ederken, bir telefonun tamamen yerli olmas? için sadece montaj?n?n de?il her noktas?n?n ülke içinde yap?lmas? gerekti?ini dile getirdi.

Bakan Fikri I??k neler dedi?
Elektrik-Elektronik sektörünün daha fazla geli?mesini arzulad???n? belirten I??k, bu sektörün di?er bir çok önemli sektöre katk? de sa?lad???n? söyledi.

Ayr?ca Elektrik Elektronik sektörü ile ilgili rakamlar? payla?an I??k “Sektörün 2023’te 34 trilyona ula?mas? öngörülen dünya ticaret hacminin yüzde 21’ini olu?turmas? bekleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Haz?rl?klar?m?z? eksiksiz ve vakit kaybetmeksizin tamamlamal?y?z” dedi.

Elektronik sektörünün getirdi?i cari aç?k ile ilgili ise ” ?u ana kadar 13.4 milyar dolar ihracata kar??, 24.6 milyar dolar ithalat?m?z var. Burada yerli üretimi art?rma ihtiyac?m?z son derece gerekli.” ?eklinde konu?tu.

Bunun üzerine yerli ak?ll? telefon üretimi ile ilgili gelen soruya ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? “Bugün bir ton demir, bir iPhone etmemektedir.” ?eklinde yan?t verdi.

Bakan daha sonra aç?klamas?na “TÜB?TAK Ba?kanl???m?z yerli cep telefonu geli?tirilmesi amac?yla ça?r?ya ç?kt?. Bu ça?r?yla destek verdi?imiz özel sektör firmalar? taraf?ndan tüm alt bile?enleri yerli olan ak?ll? telefon geli?tirilmesi çal??mas?na ba?lad?k” ?eklinde devam etti. Ayr?ca elektronik alan?nda te?viklerin de yeniden düzenlenece?ini aktaran bakan bakanlar kurulunda imzalanan kararname ile elektronik alanda Türkiye’nin her yerinde yap?lacak yat?r?mlar?n “5. bölge te?viki’nden” faydalanaca??n? belirtti.

Yüzde yüz yerli telefon ne demek? Gerçekten yap?labilir mi?

Bir ürünün Türkiye’de montajlanmas? ya da üretilmesi onu yüzde yüz yerli yapm?yor. Yüzde yüz yerli diyebilmemiz için en basit tabirle Türkiye’nin bir i?letim sistemi yazmas? gerekiyor. (Android, iOS, Windows Phone, Symbian vs vs gibi)

?u an ak?ll? telefon çal??t?rabilece?imz, tamamen bize ait (bildi?imiz kadar?yla) bir i?letim sistemi yok.

??letim sistemine ek olarak System on Chip dedi?imiz, halk aras?nda i?lemci diye geçen en önemli k?s?m da Türkiye’de henüz üretilmemekte. Bu konu en zorlu konulardan biri.

Kamera sensörü, RAM modülü, depolama birimleri ba?ta olmak üzere, ak?ll? telefonlar?n içerisindeki pek çok üst seviye bile?ene de?inmiyorum bile.

O yüzden yüzde yüz ak?ll? telefon üretimi gerçekten oldukça zor bir durum. Apple dedi?imiz ABD merkezli ?irket bile, ak?ll? telefonlar?n? Çin’de ürettiriyor. ??lemcisini kendisi tasarl?y?p onu da TSMC ya da Samsung gibi büyük üreticilere ürettiriyor.

Cari aç?k önemli bir sorun, yerli ürünlere tabiki de a??rl?k vermeliyiz fakat yüzde yüz yerli ak?ll? telefon üretece?iz demek çok ciddi bir iddia.


0 Yorumlar