src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/elektrikli_araba.jpg” alt=”elektrikli_araba” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-4873″ />

Benzin tüketimini sona erdirmek ve çevreye do?al gaz salmak için geli?tirilmi? olan elektrikli arabalar y?llar önce geli?tirilmesine ra?men halen geni? bir kullan?m çevresine sahip de?il; ayn? zamanda üreticilerde hiçbir seri üretime de geçmedi. Bunun nedeni olarak üretilen motorun üretim s?ras?ndaki çevreye verdi?i zarar ve çok pahal? olmas? gösteriliyor. Tesla Motors da yapt??? aç?klamalarda elektrikli arabalar?n standart kullan?m?na geçilmesi için halen hayli uzun bir sürenin oldu?unu dile getirdi.

Gelece?in mimar? olarak gösterilen TESLA Motors, ABD’de elektrikli araçlar?n yayg?nla?mas? konusunda çok büyük ad?mlar att? ancak hala tüm dünya ve otomobil geli?tiricileri elektrik enerjisi ile beslenen araçlara s?cak bakm?yor. Yanma i?leminin gerçekle?ti?i her motor tipi ve fosil yak?tlar, hem yeralt?ndan ç?kar?l?rken hem de kullan?l?rken çevreye çok ciddi zararlar veriyor. Üstelik hiç ekonomik de?il.

ABD Hükümeti Enerji Bakanl???’n?n yapt??? aç?klamaya göre, 2040 senesinde dahi trafikte bulunan elektrikli araçlar?n say?s? popüler nitelikte olmayacak. ABD’de trafi?e ç?kan araçlar?n %82’si fosil yak?tlar? kullan?yor. Yap?lan ara?t?rmalara göre ise bu oran 2040 senesinde %78’e dü?ecek. Yani 26 sene içinde sadece %4’lük bir oran de?i?imi ya?anacak.

TESLA Motors ise duruma daha farkl? bir aç?dan bak?yor. Elektrikli otomobil üretiminin d???nda ba?ka gezegenlere hayat getirecek projeleri geli?tiren ve uzay kolonisi planlar? ile de ön plana ç?kan ?irket, bugünlerde dünyan?n etraf?n? dola?an bir süper tren dizayn?n? bitirmek üzere.

Elektrikli araçlar için di?er firmalar?n da bu furyay? ön plana ç?karmas?n? bekleyen TESLA Motors, “Gelece?imizi güvence alt?na almak için art?k yakmamam?z laz?m. Canl? ve stabil enerjiler, t?pk? elektrik gibi.. Bunlar?n üzerine yo?unla?mam?z gerekiyor.” diyerek di?er otomobil üreticilerinin de dikkatini çekiyor.


0 Yorumlar