src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/hirsiz.jpeg” alt=”hirsiz” width=”450″ height=”252″ class=”alignnone size-full wp-image-4876″ />

Oyun dünyas? art?k dünyan?n en büyük pazarlar?ndan biri haline geldi. Özellikle online oyunlara çok büyük paralar harcan?yor. Bu da art niyetli ki?iler için büyük bir f?rsat. Zira y?llard?r da sanal ortamlardaki karakterler ve hesaplar çal?n?yor. Bu hesaplar oyun geli?tiricisinin kontrolü alt?nda oldu?u için devlet daha önceden çalan ki?iye bir ceza veremiyordu. Ancak yeni gelen kanunlarla birlitke sanal karakter h?rs?zlar? y?llarca hapis cezas?na çarpt?r?labilecek, ayn? zamanda maddi cezaya da çarpt?r?labilecek.

Online oyun sektörünün bu kadar ilerlemesi ve h?rs?zl?k olaylar?n?n artmas? sonucu devlet dü?meye bast?. Adalet Bakanl???’n?n da onay?n? alan yeni tasar?ya göre, herhangi bir oyuncunun hesab?n? ya da karakterini çald??? tespit edilen ki?i hakk?nda 7 y?la kadar hapis istemiyle dava aç?labilecek.

Konu ile ilgili yay?nlanan bildiride, hesab? çal?nan oyuncunun e?er PC’si aç?kken hesab? çal?n?rsa hiçbir i?lem yapmadan karakola ya da ilgili kolluk kuvvetlerine haber vermesi, PC’si kapal?yken hesab? çal?nd?ysa, PC’yi açmadan ilgili birimlere müracaat etmesi istendi.

Bilindi?i üzere ülkemizde özellikle Knight Online, Metin 2, Dota ve LoL gibi oyunlarda son derece yüksek mebla?lardan sat?lan hesaplar, karakterler ve itemler mevcut. Bakal?m bu yeni yasa sanal h?rs?zl?klar?n önünü kesebilecek mi? Bekleyip görece?iz.


0 Yorumlar