Almanya’n?n endüstri 4.0 konusunda öncü olma iste?i ile birlikte iyiden iyiye ortaya ç?kan endüstri 4.0 devrimi, art?k tüm dünya ülkeleri taraf?ndan kabullenilmi?  . Almanya’n?n her ne kadar bu konuda çok ileri bir seviyeye ula?t??? bilinse de, birçok Dünya ülkesinin Almanya’n?n ula?t??? bu seviyeye yakla?maya çal??t??? da görülen ve hak verilen bir çaba. Ancak Almanya’n?n 4.0 konusunda ciddi bir kademe kaydetmesi ile birlikte, makineler aras?nda bir network olu?turmas? ise onunla rekabet etmeyi ciddi anlamda zorla?t?r?yor. Endüstri 4.0 sayesinde görebilece?iniz en ucuz cep telefonlar? da üretmeye ba?layan Almanya, bu i?e s?k? s?k?ya sar?lm?? gibi görünüyor. ?lerleyen dönemlerde bütün üretim safhalar?nda endüstri 4.0 teknolojisini kullanaca??n? söyleyen, Almanya bu nedenle tüm dünyan?n gözlerini kendi üzerine çekmeyi de ba?ar?yor.

Gigaset ise, telefonda bu konunun öncüsü olarak görülüyor. Almanya’da endüstri 4.0 çok ciddi bir ilerleme kaydetmeye devam etmesi ile birlikte, oldukça uygun fiyatlarla araba ve elektronik e?ya sahibi olma imkan? da ortaya ç?kacak.


0 Yorumlar