src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/engelsiz_bilisim_sempozyumu_2012-300×200.jpg” alt=”” title=”engelsiz_bilisim_sempozyumu_2012″ width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-1108″ />

2012 y?l?n?n Engelsiz Bili?im Sempozyumu geçti?imiz günlerde sona erdi. 5 ve 8 Eylül tarihleri aras?nda gerçekle?en sempozyumda birçok konu?mac? yer ald?. Türkiye Bili?im Dergisi Yazar? Kemal Ate? de yapt??? aç?klamalarla Fatih Projesi’nin engelli arkada?lar için de?erini aç?klad?.

Türkiye Bili?im Dergisi Yazar? Kemal Ate?, Fatih Projesi’nin engellilerin ya?am kalitesinin en yüksek seviyeye çekmek için u?ra? verdi?ini dile getirdi. Ayr?ca 2007 y?l?ndan itibaren de devam eden Engellilerin ?nsan Haklar?na Dair Birle?mi? Milletler Sözle?mesi kapsam? alt?nda engellileri yarar?na birçok projenin hayata geçirildi?ini de sözlerine ekledi. Ayr?ca Fatih Projesi dahilinde birçok teknolojik geli?imin gerçekle?ti?i ve bu geli?melere ara verilmeden devam edilece?i de aç?kland?. teknoloji


0 Yorumlar