Facebook’un hisselerinin bir k?sm?n? halka sunaca?? haberleri do?ruland?. Facebook kesin tarihi aç?klayacak.

Facebook’un Yahoo’yla aras?ndaki davan?n süreci nas?l etkileyece?i merak edilirken Wall Street Journal’in haberine göre Facebook, 18 May?s’ta halka arz i?lemini gerçekle?tirecek.

 

 


0 Yorumlar