• Facebook ile WhatsApp birleşebilir

  Geride b?rakt???m?z sene Facebook taraf?ndan tam 22 milyar dolar kar??l???nda sat?n al?nan WhatsApp’a hiçbir reklem yerle?tirilmeyece?i sözü al?nm??t? ve halen de o sözde duruldu?unu görebiliyoruz....

 • Facebook, YouTube ve Twitter Yasaklandı!

  Bundan bir saat önce Türkiye, tarihinin en büyük internet yasa??n? uygulamaya ba?lad?. Torba Yasa’n?n uygulanmas?yla birlikte birçok hak kazanan T?B, bunlar? hemen kullanmaktan geri kalmad?....

 • Facebook’tan dine saygı

  Geride b?rakt???m?z gün Facebook, Ankara’da aç?lan bir davadan dolay? Hz. Muhammed’e hakaret içeren içerikleri kald?rma karar? ald?. Gölba?? Sulh Ceza Nöbetçi Hakimli?i taraf?ndan aç?lan davay?...

 • Facebook hakkında bilinmeyenler

  Günümüzün en büyük sosyal a?? olan, hatta bu unvan? seneler boyunca elinde tutmay? ba?arm?? olan Facebook hakk?nda bilmedi?imiz ama merak etti?imiz asl?nda çok bilgi vard?r;...

 • Facebook, ilişkileri kurtaracak

  Sosyal medyan?n en büyük sitesi oldu?unu herkesin kabul etti?i, son zamanlarda i?ini sosyal medyayla s?n?rlamay?p ba?ka alanlarda da sat?n al?mlar gerçekle?tiren Facebook’tan ilginç bir yenilik...

 • Facebook, Slingshot’ı geliştirdi

  Dünyan?n internet kulvar?ndaki en büyük temsilcilerinden olan Facebook, son zamanlarda çal??malar?n? sadece Facebook’la s?n?rl? b?rakmay?p ba?ka isimler de sat?n almaya kayd?r?rken bu konuda en büyük...

 • “Facebook Kapanıyor” Virüsü

  Twitter ve Youtube yasaklar?ndan sonra do?al olarak tüm kullan?c?lar Facebook’un da kapanaca??n? dü?ünmeye ba?lam??t? ve bu durumu iyi bir ?ans olarak bulan hackerlar da kurnazl?klar?n?...

 • Facebook geliri 2014

  Dünyan?n en büyük sosyal payla??m a?? olan Facebook, her dönem yeni bir yaz?l?m ve web sitesini bünyesine katarak büyümesini sürdürüyor. Yak?n zamanda WhatsApp’i 19 milyar...