Son zamanlarda Samsung ve Apple gibi Dünya devleri farkl? farkl? fantastik cihazlarla sektördeki yerini almaktayken Nokia yine bir ç?lg?nl?k yapt?. Bildi?imiz 3310 telefonlar? ald?lar, ak?ll? telefon diye piyasaya sürmek istediler. Her ne kadar delice ve saçma oldu?u dü?ünülse de, bu telefonlar?n milyonlarca adet sat?laca?? dü?ünülüyor. Normal bir Nokia 3310 görünümüne çok yak?n olan cihazlarda modern etkiler görülebiliyor. Nokia 2017 nosalji telefonlar?yla dikkat çekiyor ba?l???n?n bünyesinde bu telefonlar?n özelliklerinden söz edilebilecektir. Telefonlarda ilk olarak mesajla?ma özelli?ine katk? yap?lm??t?r. Baz? özel ak?ll? cihaz uygulamalar?yla birlikte art?k çok daha yüksek ba?ar?ya ula?abilirsiniz.

Nokia Nostalji Telefonu

2017 y?l?nda piyasya sürülece?i aç?klanm?? olan telefonda her türlü özelli?in modern haline yer veriliyor. Yeni nesil Nokia 3310 olarak tan?mlanan içeriklerin tamam?nda direkt olarak önceki telefondaki veriler bulunmaktad?r. En önemli olan özelli?in de her yerde sorun ya?amadan çekebiliyor olmas?d?r. Nostalji cihaz?n?n kullan?m?nda Snake ve di?er eski oyunlarda bile iyile?tirmeler yap?larak yeni cihaza eklenmi?tir.


0 Yorumlar