Facebook’un yeni bir tan?t?m yapaca??n? geçti?imiz haberlerde sizlere aktarm??t?k. Neredeyse bu i?lerle ilgilenen tüm bas?n mensuplar?na ve sosyal medyan?n önde gelen isimlerine davetiye yollayan Facebook gerçekten de önemli bir yenili?e imza att?. Daha önce radikal bir karar alarak Zaman Tüneli sistemini Facebook’a entegre eden Zuckerberg bu sefer de Haber Kayna??’n? de?i?tiriyor. Etkinlikte her detay?yla bizlere tan?t?lan yeni haber kayna?? en yak?n zamanda tüm kullan?c?lar için kullan?labilir hale gelecek, ama siz önceden de deneyebilirsiniz.

Yukar?da da görebildi?iniz gibi Facebook Türkçe kullan?m?nda küçük bir hata yapm??. Yeni gelen haber kayna??n?n mobil sisteme oldukça benzedi?ini söyleyebilirken sayfan?n sol bölümünün oldukça düzenli hale geldi?ini de itiraf edebiliriz; asl?nda tasar?m biraz da Tumblr’? hat?rlat?yor. Kat? ve keskin renkler yerine soft ve hafif renkler tercih edilmi? tasar?mda. Ayr?ca payla??lan verilerin önizleme boyutu da bir hayli art?r?lm??. Bu yenilik için bir de fragman haz?rland?, a?a??dan izleyebilirsiniz.

Yeni Facebook haber kayna??n? ilk deneyenlerden biri olmak için buraya t?klay?n


0 Yorumlar