src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/microsoft_nokia-300×225.jpg” alt=”” title=”microsoft_nokia” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-2504″ />

Nokia ile Microsoft y?llard?r olan ortakl?klar?n? halen devam ettiriyorlar. Özellikle ?u anda ortada Nokia gibi bir firma varsa bunu Microsoft’a borçlu oldu?umuzu söylemeliyiz. Batman?n e?i?ine gelen Nokia, Microsoft’un geli?tirdi?i Windows Phone 8 sayesinde kurtulup yine gelirler elde edip kâr etmeye ba?lam??t?. Birbirleriyle önemli finansal ili?kiler aras?nda bulunan iki firma geçti?imiz gün birbirlerine kar?? olan borçlar?n? aç?klad?lar. Nokia’n?n Microsoft’a daha borçlu oldu?u ortaya ç?karken Microsoft da Nokia’ya ödeme yap?yor.

Nokia ile Microsoft aras?nda yap?lan aç?klamaya göre Microsoft her 3 ayda bir Nokia’ya 250 milyon dolar Platform Destek Ödemesi yap?yor. Tabi ki bunun yan?nda Nokia da Microsoft’a Windows Phone kulland??? her telefon için belli bir komisyon ödemesi yap?yor. Gelen haberlere göre Nokia’n?n Microsoft’a olan güncel borcu 650 milyon dolar. Nokia sahipleri ise bu borcun bu y?l sonuna kadar kapanaca??n? dü?ünüyor ki sat??lar böyle iyi giderse oldukça mümkün gözüküyor. Asl?na bak?l?rsa Nokia hak etti?i yere geliyor. ?irket hem 5 y?l öncesi ve gerisinin en iyi telefon markas? ve de Windows Phone’a en fazla de?er veren telefon üreticisi.


0 Yorumlar