Dünyan?n birçok ülkesinde milyonlarca kullan?c?s? olan Facebook, sosyal medyan?n en popüler mecralar?ndan biri olmay? sürdürüyor. Geçti?imiz haftalarda Facebook’un ba?ta ?ngiltere olmak üzere birçok ülkedeki milyonlarca kullan?c?n?n verilerini bir ara?t?rma ?irketiyle izinsiz olarak payla?t??? ortaya ç?km??t?. Skandaldan sonra durumu düzeltmek için yeni önlemler alan ve özür dileyen Facebook, 2018’in ilk döneminde kar?n? %64 oran?nda artt?rd?!

Yükseli?e Geçti!

Facebook için geçen ayki veri payla??m? sorununa ra?men korkulan olmad? ve ?irket geçen y?la göre %64 daha fazla kazanç elde etti. 2017 y?l?nda ayn? döneme göre yakla??k 4 milyar 900 milyon dolar kara geçti?i bildirilen Facebook, kullan?c? say?s?n? da artt?rmaktad?r.

Facebook 2018 y?l?ndaki ilk 3 ayl?k kazanc?n? 11 milyar 900 milyon dolar olarak aç?klad?. Ayn? zamanda Facebook’un kullan?c? say?s? (Ayl?k) da yakla??k 2 milyar civar?ndad?r. Kullan?c? say?s? oran?n?n da 2017’de ayn? döneme göre %13 kadar artm?? oldu?u gözükmektedir.

Facebook’ta çal??an say?s? ise 28 bindir. Facebook’un kurucusu olan Mark Zuckerberg veri skandal? ile ilgili ifade verdi ve olu?an güçlüklere kar??n 2018 y?l? için güzel bir ba?lang?ç yapt?klar?n? belirtti.


0 Yorumlar