En popüler sosyal a?lardan biri olan ve birçok insan?n milyonlarca video payla??m? yapt??? Youtube, kurallara ayk?r? içerik bar?nd?ran çok say?da videoyu sistemden kald?r?yor. 2017 y?l?n?n son dönemlerinde yakla??k 8,5 milyon videonun silinmek zorunda olundu?unu aç?klayan Youtube, Türkiye’den de çok say?da ?ikayet al?nd???n? aç?klad?.

Türkiye En Çok ?ikayet Eden 8.Ülke!

Youtube taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre silinen videolar içinde telif haklar? vb. nedenlerle kald?r?lan videolar yer alm?yor. Yani 8,5 milyon silinen video içinde bu tip sebeplerle ayk?r? bulunan payla??mlar bulunmamaktad?r.

Videolar niçin siliniyor? En ba?ta gelen sebep cinsel içerik bar?nd?rmalar? ve insanlar? taciz boyutuna varan özellikler ta??malar?! Bu nedenle Youtube’a gelen ?ikayet say?s?n?n 9 milyonu açt??? belirtilmektedir.

Cinsel içerikten sonra çok say?da ?ikayet alan di?er video içerikleri ise nefret ve kin uyand?ranlar! 5 milyon civar?nda Youtube kullan?c?s? bu tip videolar?n kald?r?lmas?n? istiyor.

Youtube’da bu tarzdaki videolar için en fazla ?ikayet ABD, Hindistan ve Brezilya’dan al?nd?. Türkiye’den de çok say?da ?ikayet al?nd??? belirtildi; Türkiye bu konuda 8.s?rada yer ald?. Youtube silinen videolara önlem olarak parmak izi uygulamas?n?n kullan?ld???n? aç?klad?. Bu ?ekilde ayk?r? videolar tekrar yüklendi?inde hemen tespit edilebiliyor.


0 Yorumlar