src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/facebook.jpg” alt=”facebook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3735″ />

Facebook’un ücretli olaca?? konusu neredeyse bir senedir konu?ulmakta, ancak bu sadece internette prim yapmaya çal??an ki?ilerin ortaya att??? saçmal?ktan biri de?il. Ancak Twitter’?n kurucular?ndan birinden gelen aç?klama Facebook’u i?neler nitelikte. Facebook ile Twitter aras?nda olan reklam rekabeti hakk?nda aç?klamalarda bulunan Biz Stone, Facebook’un sitesini reklamlarla donatt???n?, e?er biraz daha ileriye giderlerse kullan?c?lardan da kullan?m ücreti alacaklar?n? dile getirdi. Vimeo ile video kategorisine mükemmel bir ba?ar? yakalayan Twitter’a Facebook’tan Instagram Video özelli?iyle büyük bir darbe gelmi?ti. Rekabetin k?z??t??? bu dönemde daha pek çok at??ma görece?iz gibi.

Konu hakk?ndaki aç?klamalar?n? devam ettiren Biz Stone, her ?eye ra?men Facebook’un son dönemlerde topland???n? ve kullanmay? b?rakt??? sisteme k?sa bir dönem önce tekrar giri? yapt???n? dile getirirken bir de öneride bulundu. Facebook kullan?c?lar?n?n reklamlardan rahats?z oldu?unu ve Facebook’un ayl?k 10 dolar kar??l???nda reklamlar? engelleyen bir sistem geli?tirebilece?ini ifade eden Stone ?u anda Twitter’a sahip de?il. 2 sene önce Obvius ad?nda bir ?irket kuran Biz Stone burayla Medium.com’u açm??t? ve halen i?lerini oradan yürütmekte. Ancak bu isimden böyle bir aç?klama gelmesi Twitter’?n böyle bir reklam modelini devreye sokup sokmayaca??n? dü?ünmemize yol açm?yor da de?il.


0 Yorumlar