src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/facebook_yahoo.jpg” alt=”” title=”facebook_yahoo” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1639″ />

Yahoo ve Microsoft aras?ndaki k?zg?n lavlar ?iddetlenerek akmaya devam ediyor. Aralar? bozuk olan iki ?irket birkaç ay önce lavlar? so?utmak ad?na bir anla?ma imzalay?p arama motorlar?nda bir anla?ma imzalay?p Google’a küçük say?labilecek bir darbe vurmu?lard?, ama ?imdi Yahoo hainlik yapabilir.

The Telegraph’ta yay?mlanan habere göre Yahoo ?u anda gizliden gizliye Facebook ile görü?melerini sürdürüyor. Birkaç ayd?r ortalarda dola?an Facebook arama motoru dedikodusu da do?rulanm?? gibi olacak. Zira zor anlar ya?ayan Yahoo’nun Facebook ile ortak bir i?e kalk??mas? internet dünyas?nda büyük de?i?ikliklere neden olacakt?r. Ama bu durum Facebook taraf?ndan geçti?imiz gün yalanland?. Bakal?m önümüzdeki günlerde neler olacka.


0 Yorumlar