Facebook’un hayat?m?z?n içine iyice girmeye ba?lad??? hergün ya?ad???m?z örneklerle ispatlan?yor. Brezilya’daki bir ma?aza, satt??? ürünlerin kaç be?eni ald???n? gösteren bir hizmet geli?tirdi.

Dünyada en çok Facebook kullanan ikinci ülke olan Brezilya’da bu ç?lg?nl???n sonu gelmeyecek gibi görünüyor. Son olarak bir ma?aza satt??? ürünlerin Facebook’ta kaç Like ald???n? gösteren bir sistem geli?tirdi. Bu nas?l oluyor diye soracak olursan?z, Örne?in sat?n almak istedi?iniz ceketin ask?s?nda, ürünün Facebook’taki be?eni say?s? yaz?yor. Siz de al??veri?inizi buna göre yap?yorsunuz.


0 Yorumlar