Dünyan?n en güçlü sosyal ileti?im a?? olan Facebook, belki de ilk kez bu kadar zor zamanlar geçiriyor. ?ngiltere ve Avrupa’da çok say?da kullan?c?n?n verilerinin payla??ld??? haberlerinden sonra Facebook’a tepkiler hala devam ediyor.

Facebook ise kullan?c?lar?na güvenlik ile ilgili baz? yenilikler getirmeye haz?rland???n? aç?klad?. Aç?klamaya göre Facebook ayarlar bölümü daha kullan??l? olacak ve kullan?c?lara daha fazla seçenek sunulacak.

Güncellemeler Geliyor!

Facebook, yeni güncellemeler ile beraber son haftalardaki olumsuz imaj? y?kmaya ve tekrardan güven kazanmaya çal???yor. Buna göre her bir Facebook kullan?c?s?, sitenin sunucusuna kay?tl? olan verilerini bilgisayar?na indirebilir.

Güncelleme ile “Verilerinize Ula??n” bölümü Facebook kullan?c?lar?na aç?lacak. Bu veriler yakla??k 400.000 word dosya say?s?na ula?abilmektedir. Kullan?c?lar, verileri aras?nda Facebook payla??mlar? için verdikleri be?enileri, yapt?klar? yorumlar? ve gönderilerini de kontrol edebilecekler.

Tüm verilere bakabilecek olan Facebook kullan?c?lar?, istediklerini silebilirler. Böylece kay?t alt?na al?nmas?n? ve depolanmas?n? istemedikleri hiçbir veri Facebook sunucular?nda kalmayacak.

Verilerle ilgili önemli güncelleme ile beraber genel itibariyle kar???k bulunan “Ayarlar” bölümü de daha sade ve kullan??l? bir hale getirilecek.


0 Yorumlar