Cep telefonlar?; özellikle ak?ll? telefon özellikleri ile çok daha kullan??l? ve çok yönlü bir hale gelmi? durumdad?r. Birço?umuzun hayat?n? kolayla?t?ran ve yan?m?zdan ay?ramad???m?z bu cihazlar ne yaz?k ki ayn? zamanda kanser yap?c? özelliklere de sahipler!

SAR De?erlerine Dikkat!

Ak?ll? telefonlar yayd?klar? radyasyon nedeniyle kansere yol açabilmektedirler. Bu durumda “SAR” denilen, cihazdan ç?kan radyasyonun miktar? göz önüne al?nabilir. SAR de?erine bak?larak bir cep telefonunun radyasyon tehlikesinin ne derecede oldu?u ölçülebilmektedir.

OnePlus 5T markal? telefonun SAR de?eri oldukça yüksektir. 1.68 walt de?eri bulunmaktad?r. Bu de?er, normal kabul edilen radyasyon de?erinin oldukça üstündedir.

Android i?letim sistemli telefonlar, IOS i?letim sistemini kullananlara göre radyasyon de?eri aç?s?ndan daha riskli olan grubu olu?turuyorlar. Iphone telefonlar? baz? aç?lardan daha güvenli görülseler de özellikle son modelleri daha riskli bulunmaktad?r. Bu modellerde SAR de?eri; 1, 35 watt civarlar?ndad?r. Yani Android i?letme sistemini kullanan telefonlara göre biraz daha iyi de olsa asl?nda yine yüksek bir radyasyon miktar? yay?yorlar.

Normal SAR de?erinin ise 0.60 watt oldu?u belirtilmi?tir. Bu, standartt?r ve sa?l?k aç?s?ndan kabul edilebilir de?erdir.


0 Yorumlar