src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/fizy_logo.jpg” alt=”fizy_logo” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3109″ />

Türk bir giri?imci taraf?ndan geli?tirilip bir süre sonra yabanc? isimlere sat?lan Fizy, art?k herkese kendi radyosunu kurma imkan? tan?yor. Dünyan?n en çok online mp3 dinlenen web uygulamas? olan Fizy’yle birlikte kendinizin anl?k olarak dinledi?iniz ?ark?lar? ba?kalar?yla da payla?abileceksiniz. Sosyal radyo linkinizi arkada?lar?n?zla payla?man?z halinde onlar da Fizy üzerinden sizin anl?k dinledi?iniz ?ark?lar? dinleyebilecekler. Bu sadece bir ba?lang?ç. Yak?n zamanda bu sistemin yeni kodlar?n?n geli?tirilmesi ve sitelere entegre edilecek eklentilerinin olu?turulmas? bekleniyor.

Fizy Live ad?nda olan bu yeni sistem fizy radyo kurma i?lemini gerçekle?tiriyor. Ve bu uygulamay? kullanmak için hiçbir ?ey kurman?za ya da bilgisayar?n?za yüklemenize gerek yok. Fizy.com’un kay?tl? kullan?c?lar?ndan bir tanesi olman?z radyoyu kurman?z için yeterli. Kullan?c? giri?i yapt?ktan sonra “yay?na ba?la” butonuna t?klay?n ve sistem size otomatik olarak bir link verecek, bunu arkada?lar?n?zla payla?t???n?z taktir de onlar da sizin dinledi?iniz anl?k ?ark?lar? dinleyebilecekler. Ücretsiz olarak kullanabilece?iniz bu uygulaman?n h?zl? linklerini Fizy’de yer alan Facebook ve Twitter butonlar?yla da payla?abilirsiniz.


0 Yorumlar