flappy_bird

Geride b?rakt???m?z senenin ba??nda sat??a ç?kt??? andan beri milyonlarca insan taraf?ndan oynanan Flappy Bird, ku?kusuz geçen senenin en ba?ar?l? mobil oyunuydu. Bir süre sonra ma?azalardan kald?r?lan ve ikinci oyunuyla birlikte tekrar biz oyuncular?n kullan?m?na sunulan Flappy Bird, yeni gelen haberlere göre ak?ll? saatler için de uygun hale getirildi. ?lk kez Motorola 360 üzerinde oynanabilir hale getirilen Flappy Bird, gelecekte de oyuncular?n pe?ini b?rakmayacak gibi.

Direkt olarak uygulaman?n geli?tiricisi taraf?ndan geri çekilen oyun ?imdi de Android Wear i?letim sistemli ak?ll? saatler için haz?r. Android uygulama geli?tiricisi Corbin Davenport taraf?ndan gerçe?e dönü?türülen Android Wear Flappy Bird tecrübesi, apk dosyas?n?n modifiye edilmi? hali ve Android Debugging Bridge ile birlikte hayat buluyor.

Android Wear’l? ak?ll? saatinde Flappy Bird oynamak isteyenler için yap?lan bu çal??mada küçük bir de kusur var. Ba?ar? puan?n?n ekran?n d???nda kalabiliyor. Geli?tirici Davenport ise bundan ba?ka bir sorun bulunmad???n? dile getiriyor.

Flappy Bird’ün Motorola Moto 360’ta nas?l çal??t???n? ise a?a??dan izleyebilirsiniz.


0 Yorumlar