src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/twitter.jpg” alt=”twitter” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3203″ />

Gezi Park? olaylar? ve ayaklanmas? sadece Taksim’de ba?lam??t?, ?imdi ise sadece Türkiye de?il dünyan?n tüm yan?na da??lm?? durumda. Ülkemizde bar?? yanl?s? ki?ilere büyük ?iddet uygulan?rken polis taraf?ndan medya gerçek haberleri ortaya ç?karm?yor. Bunun yan? s?ra yabanc? ülke kanallar? ülkemizde gerçekle?en vah?eti her türlü aç?kl???yla gösteriyor, malum biz de haberleri sadece oradan, twitter ve facebook üzerinden alabiliyoruz. 1 haftad?r devam etmekte olan olaylar sosyal medya istatistiklerini de art?rd?, özellikle ülkemizdeki olaylar Twitter’?n i?ine yaram?? gibi gözüküyor.

New York Üniversitesi taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre 31 May?s saat 16 ve 00 aras?nda 2 milyondan fazla olaylarla ilgili tweet at?ld?. Televizyon ve bas?n üzerinden birle?emeyen gezi park? koruyucular? ileti?imi sadece sosyal medya üzerinden sürdürebiliyor. Dünya Trend Topic s?ralamas?nda #direngezipark? #occupygezi ve #gezipark? etiketleri en çok kullan?lan hashtagler aras?nda yer al?rken bu etiketlerin kullan?m? gece yar?s?ndan sonra da devam etti; gelen bilgilere göre 12’den sonra bile dakikada ortalama 3 bin olaylarla ilgili tweet at?ld?. Bakal?m olaylar seyrini nas?l devam ettirecek ve facebook da bir istatistik payla?acak m??


0 Yorumlar