src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/apple_iradio-300×200.jpg” alt=”apple_iradio” width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-3206″ />

Apple’?n yak?n zamanda bizlerle bulu?turaca?? bir ba?ka servisi olan iRadio’dan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Uygulama ad?ndan da rahatl?kla anla??labilece?i gibi bir radyo uygulamas? olacakken di?er radyolara oranla çok daha farkl? fonksiyonlara sahip olmas? bekleniyor. Bu ay içinde iOS kullan?c?lar?na sunulmas? beklenen uygulama Warner Music deste?i de sunacak. Daha önce bu konu için Universal Music ile de bir anla?ma gerçekle?tirmi? olan Apple Warner Music’le de güzel bir anla?ma yaparak kullan?c?lara sunacak oldu?u ?ark? say?s?n? neredeyse ikiye katlam?? oldu.

Haziran ay? sonunda gerçekle?tirilecek olan WWDC 2013’te Apple’?n birçok servis ve cihaz? bizlere sunaca?? kesin. Ku?kusu en çok beklenen cihaz iPhone 5S, ama iRadio uygulamas?n?n da fazlas?yla ilgi çekmesi bekleniyor. iPhone, iPad ve iPod üzerinden kullan?labilir durumda kullan?c?lara sunulacak olan uygulaman?n ücretsiz olarak da??t?lmas? bekleniyor. Apple, bu konuda geliri uygulama içindeki reklamlardan kazanacak. ?u anda internet üzerinde yüzlerce radyo dinleme uygulamas?n?n oldu?unu varsayarsak Apple’?n i?inin pek de kolay olmayaca??n?, anca ay?ran özelliklerinin uygulamay? ön plana ç?karaca??n? söyleyebiliriz.


0 Yorumlar