src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/google_chromebook-300×187.jpg” alt=”” title=”google_chromebook” width=”300″ height=”187″ class=”alignnone size-medium wp-image-1414″ />

Google bu aralar Samsung ile olan ortakl?k ili?kisini iyice ilerletmi? durumda. Öyle ki daha önce hakk?nda hiçbir aç?klama yap?lmayan Google Chromebook geçti?imiz gün tan?t?ld?. Samsung ve Google’?n ortak çal??mas? ile üretilen Chromebook’un teknik özellikleri de aç?kland?.

Google Chromebook’un birçok iyi yan? var ama zay?f yanlar?n?n oldu?unu da söylemeliyiz. Pil ömrü 6.5 saat olan bilgisayar?n depolama alan? sadece 100 GB ve bu sadece internet üzerinden gerçekle?iyor, yani Google Drive arac?l??? ile. Bilgisayar?n bir di?er güzel yan? ise antivirüs program?na ihtiyaç duymadan içerisindeki virüsleri alg?layabilme özelli?i. Ayr?ca son bir bilgi daha verelim. GoGo internet servisi ile anla?mal? olan tüm uçaklarda ücretsiz internete ba?lanabileceksiniz.


0 Yorumlar