src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/09/google_for_work.jpg” alt=”google_for_work” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6044″ />

?nternet dünyas?nda Google’?n en büyük rakibinin Amazon oldu?u biliniyor. ?ki Amerikan firma k?yas?ya bir üstünlük yar??? içerisindeyken bu aralar en çok çeki?me bulut depolama servislerinde bulunmakta. Özellikle iCloud’un hacklenmesiyle birlikte Apple’?n burada hüsrana u?rad???n?, bunla birlikte sahan?n sadece Amazon’la Google’a kald???n? da söyleyebiliriz. Fortune 500’de bulunan firmalar?n yüzde 60’l?k k?sm? ?u an bu konuda Google’? tercih ediyor; ancak görünen o ki Google, Google for Work ile bu oran? korumay?, hatta yükseltmeyi amaçl?yor.

?lk a?ama olarak Google, bugüne kadar ismi Google for Enterprise olan kurumsal ürünlerinde yeni bir isim kullanma karar? ald?: Google for Work, yani ?? için Google. Bu tercihin, yeni ürün tan?t?mlar? ve yeni özelliklerle ilgili kurulan ileti?imdeki de?i?imin ilk ad?m? oldu?unu belirten Google for Work Yöneticisi Amit Singh, bundan böyle kurumsal kategorideki tüm ürünlerin sonunda Google for Work eki olaca??n? aç?klad?.

Snapchat ve Secret’? kendi bulut platformlar?na ekleyerek bulut i?inde ciddi olduklar?n? belirten Google, bu alanda en büyük rakipleri olan Amazon Web Servisleri’ne (AWS) de meydan okuyor. 25 ki?illik bir çekirdek ekiple ba?layan Google’?n kurumsal ürünler i? kolu, bugün binlerce ki?ilik personelle çal???yor. Tabii ya?anan son sald?r?lar ile büyük darbe alan bulut servislerinin bundan sonra nas?l bir yol izleyece?i belirsizli?ini koruyor.


0 Yorumlar