• Google arama sayfasını değiştiriyor

  Dünya arama sektörünün büyük ço?unlu?unu elinde bulunduran, sadece siyasi anlamda da rakip oldu?u ülkelerde yerel arama motorlar?n?n üstüne ç?kamayan Google hem masaüstünde hem de mobil...

 • Yahoo, Google’a yaklaşıyor

  2009 y?l?na kadar her dönem pazar pay?n? büyüten, ancak o dönemden sonra küçük çapl? bir dü?ü? içerisine giren Google, bu dü?ü?ünü halen devam ettiriyor. Geride...

 • Google, phishing’e karşı uyarıyor

  Geçti?imiz günlerde yap?lan bir ara?t?rma, internetteki trafi?in yüzde 60’l?k k?sm?n?n normal kullan?mdan de?il, art niyetli yaz?l?m ve ki?ilerden kaynakland???n? ortaya koymu?tu. Bunun ard?ndan Google da...

 • Google’dan oyunlara jest

  Dünyan?n en büyük ve en çok kullan?lan arama motoru Google, bildi?iniz gibi arama sonuçlar?n?n sa? taraf?nda, e?er yapt???n?z arama ünlü bir ki?iyse, kurumsa ya da...

 • Amazon Fire TV Stick

  Uzun süredir mini medya oynat?c?lar sektöründe liderli?i Apple TV ile elinde bulunduran Apple TV’ye son dönemde yeni rakipler ç?k?yor. Bundan k?sa bir süre önce Google...

 • Sitenizi Google’a sevdirin

    Google arama sonuçlar?, sadece bir s?radan internet kullan?c?s?n?n i?ine yaram?yor, asl?nda daha çok internet sitesi sahibi olanlar için önemli. Arama sonuçlar?nda kendi sitesini daha...

 • Google For Work nedir?

  ?nternet dünyas?nda Google’?n en büyük rakibinin Amazon oldu?u biliniyor. ?ki Amerikan firma k?yas?ya bir üstünlük yar??? içerisindeyken bu aralar en çok çeki?me bulut depolama servislerinde...

 • Babak Parviz, Amazon’a transfer oldu

  Uzun süredir Google’da ?u anki en önemli çal??man?n yöneticili?ini devam ettirmekte olan Babak Parviz, geçti?imiz gün yapt??? aç?klamayla birlikte Google’?n pazar anlam?nda en büyük rakibi...