Google’?n bugünkü aç?l?? sayfas?nda kar??m?zda yine özel bir doodle yer ald?.

220’nci do?um gününe özel haz?rlanan rengarenk logoya t?klad???n?zda Gioachino Rossini hakk?nda sonuçlara ula?abilirsiniz ancak biz de k?saca bilgi verelim.

?talya’n?n do?u k?y?s?nda Pesaro adl? küçük bir kasabada 29 ?ubat 1792 y?l?nda dünyaya gelen Gioachino Rossini, çocukken ?ark? söylemeye, viyolonsel ve korno çalmaya ba?lad?. 15 ya??na geldi?inde bir müzik okuluna yaz?ld? ve beste yapmay? ö?rendi.


0 Yorumlar