Google, Windows 7 ile çal??acak bilgisayarlar kullanacak siber korsanlara Chrome taray?c?s?na verdikleri zarar?n derecesine göre 60, 40 ve 20 bin dolar verecek.

Google güvenlik ekibi, alt?nc?s? düzenlenen yar??mada da??t?lacak ödüller ayn? dereceyi elde eden yar??mac?lar için ikiye bölünmeyecek. 7 Mart’ta ba?layacak yar??ma, da??t?lan toplam ödül bir milyon dolar? bulana kadar devam edecek.

Pwn2Own’ungeçen y?l düzenlenen yar??malar?nda, siber korsanlar Internt Explorer ve Safari taray?c?lar?n?n tüm güvenlik duvarlar?n? y?kmay? ba?arm?? ama Chrome’u alt edememi?ti. Yar??ta siber korsanlar? te?vik edebilmek için birincili?e verilecek ödülün 20 bin dolar art?r?lmas? da sonucu de?i?tirmemi?ti.

Kaynak:ntvmsnbc


0 Yorumlar