Google Hangouts

Google’?n web üzerinden videolu görü?me hizmeti verdi?i Hangouts’a sesli arama özelli?i de geldi. Ülkemizde pek fazla ki?i taraf?ndan kullan?lmayan hizmetin videoludan sonra sesli görü?me özelli?ini de almas? harici bir program yüklemeden internet üzerinden görü?memize olanak sa?layacakken bu konu?ma oturumlar?na birçok ki?i ayn? anda ba?lanabilecek. Gmail’in resmi blo?u üzerinden yap?lan aç?klamada hizmetin devreye girdi?i belirtildi. Hangouts’u Google Chrome üzerinden kullanabiliyorsunuz. Gmail ve Google+’ta özellik zaten dahili olarak varken di?er sitelerde gezerken de kullanmak istiyorsan?z Google’?n eklentisini kurman?z gerekiyor. Google Hangouts s?radan bir konu?ma servisi olarak geli?tirilmiyor. Uygulama içerisinde efektler de var. Bu efektler gülme ve alk??lama gibi ?eyler olurken bunlar?n artaca?? da söyleniyor.

Google Hangouts’un tan?t?m?n? Google Türkiye için yapmam??t?, yani bilmeyenin olmas?n? yad?rgamak gerekmiyor. Ayr?ca Google+ kullanan çok az Türk kullan?c? oldu?unu da göz önünde bulundurursak Hangouts’la tan??man?n zaman?n?n geçti?i de ortada, ?imdi denemekte büyük fayda var. Microsoft’un sat?n ald??? Skype’a en büyük dü?man olarak gözüken Hangouts bakal?m bu konuda ba?ar?l? olabilecek mi? Pek zor gözüküyor ama art?k kullan?c?lar?n pratikli?e bakt???n? ve webden kullan?m?n da fazlas?yla kolay oldu?unu belirtelim. Google Hangouts hakk?nda daha fazla bilgiyi a?a??daki linkten alabilirsiniz.

Google Hangouts


0 Yorumlar