turk_telekom

Cep telefonlar?n önlenemez yükseli?inin ard?ndan sadece ülkemizde de?il dünyan?n her taraf?nda sabit telefonlar?n kullan?m? bir hayli dü?tü. Bu kullan?mlar?n artmas? için Türk Telekom gibi hat sa?lay?c?lar? birbirinden cezbedici kampanyalar düzenlerken evden cebi ücretsiz arama kampanyas? da yine onlardan birisi. Birkaç ayd?r devam etmekte olan bu kampanyayla birlikte Türk Telekom hat sahipleri ak?am saat 19 ve sabah 7 aras? sabit hatlardan Türkiye içi GSM hatlar?n? ücretsiz olarak arayabiliyor. Kampanyan?n fazla devam etmesi beklenmiyordu, haliyle oldukça kullan?c? dostu bir uygulama. Ama Türk Telekom’dan yap?lan aç?klamaya göre kampanyan?n bir sene daha devam edece?i belirtildi.

Türk Telekom’un evden cebi bedava arama kampanyas? 1 Temmuz tarihinde son bulmu?tu, ancak devam edecek olmas? fazlas?yla iyi. Türk Telekom yapt??? aç?klamada kampanyan?n sadece ba?vuran ilk 500 bin ki?i için geçerli olaca??n? dile getirdi. Ba?vurular?n?z? 1 Temmuz ve 31 Aral?k 2013 tarihleri aras?nda yapabileceksiniz ve kullan?m hakk?n?z ay ba??na bin dakika. Siz de bu f?rsattan yararlanmak istiyorsan?z 0800 366 66 66 numaras?n? aray?p mü?teri hizmetleriyle görü?ebilir ya da a?a??da vermi? oldu?umuz linkten i?lemlerinizi gerçekle?tirebilirsiniz. Unutmay?n, ilk 500 bin ki?iden biri olman?z gerekiyor ve oldukça fazla talep var. Sadece bireysel abonelerin kullan?m?na aç?k olan bu uygulamada hiçbir ek ücret ya da taahhüte gerek yok.

Türk Telekom Evden Cebi Bedava Arama


0 Yorumlar