S?k s?k telefon dinleme iddialar? ile kar?? kar??ya kal?yoruz. Son iddialar aras?nda ise Google firmas?n?n yap?lan telefon konu?malar?n? dinledi?i yer ald?. Hatta konu?malar?n dinlenmesi için telefonla görü?me yapman?z da gerekmiyor; telefonunuzun ortamda bulunmas? bunun için yeterli!

Tesadüf mü Yoksa Dinleniyor musunuz?

Telefon dinlemeleri eskiden sadece gizli suç ara?t?rmalar?nda ya da benzeri olaylarda yasalken art?k ki?ilerin bu durumdaki güvenlikleri tart??maya aç?k hale geldi. S?kl?kla yeni dinleme iddialar? ortaya at?l?yor. Bu durumun nedeni ise a??rl?kl? olarak sat?? ve reklam yapmak kaynakl? olmaktad?r.

Firmalar ve markalar taraf?ndan ki?ilerin konu?malar? dinlenerek, ilgi alanlar? ve ihtiyaçlar? tespit ediliyor. Örne?in ilgi duydu?unuz bir ürün ya da hizmet hakk?nda konu?uyorsan?z, ayn? anda size reklamlar gelmesi ya da internette kar??n?za bu ürünlerle ilgili sayfalar?n aç?lmas? pek de tesadüf gibi görünmüyor.

Gündemdeki son iddialardan biri Google’daki speech recognotion özelli?i sayesinde insanlar?n konu?malar?n?n metne çevrildi?i ile ilgilidir. Apple telefonlar? için de ayn? özellik mevcuttur ama bu durum genellikle Google temellidir. Mikrofon arac?l???yla sizin konu?malar?n?z metne çevriliyor yani takip ediliyor.

Hukuki aç?dan firma için genellikle büyük bir sorun ç?km?yor çünkü ço?u insan uygulama indirirken eri?im iznini kendisi veriyor.


0 Yorumlar