Whatsapp, son y?llar?n en popüler ve s?k kullan?lan mesajla?ma a?? olarak milyonlarca ki?i taraf?ndan indirilen bir uygulamad?r. Ya? s?n?r? ?u an için 13 olan uygulaman?n önümüzdeki ay AB genel veri koruma yasas? nedeniyle de?i?mesi bekleniyor. Whatsapp da Avrupa Birli?i ülkelerinde yürürlü?e girecek olan bu yeni yasa nedeniyle bölgedeki kullan?c?lar?na do?rulama sorusu yöneltecek.

Ya? Do?rulamas? Gerekli!

Avrupa’daki Whatsapp kullan?c?lar?n?n yak?n zamanda uygulaman?n yeni ko?ullar?n? onaylarken ya?lar? ile ilgili de do?rulama sorusuna cevap vermeleri gerekecek. Bunun tam olarak nas?l yap?labilece?i de henüz merak konusu!

Teknoloji firmalar? May?s sonuna do?ru yürürlü?e girecek bu yasa nedeniyle AB taraf?ndan s?k??t?r?lmaktad?r. Veriler ile ilgili uygulamalar?n büyük oranda de?i?mesi yönünde bu firmalara bask? yap?ld??? da belirtiliyor.

Yeni uygulamalar sayesinde Avrupal?lar Whatsapp’tan istemedikleri her türlü ki?isel veriyi silme ?ans?na sahip olacaklar. Bu aynen Google’da geçerli olan unutulma hakk?na benzeyecek. Avrupa’da Whatsapp kullan?m ya??n?n 16’ya ç?kaca?? konu?ulurken, Avrupa Birli?i d???nda kalan ülkelerde ya? s?n?r?n?n 13 olarak devam etmesi beklenmektedir.


0 Yorumlar