src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/google_penguen_guncellemesi_2012-300×200.jpg” alt=”” title=”google_penguen_guncellemesi_2012″ width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-1075″ />

Google penguen güncellemsi kapsam?nda birçok sitede hitsel bak?mdan büyük dü?ü?ler ya?anm??t?. Google, yeni kural sistemine ba?l? olarak search sisteminde baz? siteleri dü?ürmü?, baz? siteleri ise yukar?lara do?ru ittirmi?ti. Pek google penguen güncellemesinden nas?l kurtulurum derseniz yaz?m?zda nas?l bir yol izlenece?ini sizlere anlataca??z.

Siteniz içerisinde ne kadar çok anahtar kelime olursa o kadar rahat kurtulursunuz. Tek bir kelime üzerinden birçok anahtar kelime üretimi google’?n kaç?rmayaca?? ?eyler aras?ndad?r. E?er backlink alacaksan?z bu sadece blog veya sadece forum sitelerinden de?il, video sitelerinden de olmal?. ??in k?sa aç?klamas?; ne kadar çok çe?it yerden sponsorunuz olursa o kadar iyidir. Tabi backlink al?rken ald???n?z sitenin de sizinle ayn? sektörde olmas?n? söylememize gerek yok san?r?m.


0 Yorumlar