google_reader

Geçti?imiz ay yap?lan aç?klamalara göre Google’?n en az kullan?lan servislerinden biri olmas?na ra?men en kullan??l?lar?ndan biri olan Google Reader 1 Temmuz’da kapanacak. E?er siz de bu servisi kullanan az?nl?k kesim içerisindeyseniz eminiz ki sistem içerisinde fazlas?yla dosyan?z vard?r. Servis kapanmadan önce bu dosyalar? alman?z gerekiyor Google Reader yedekleme i?lemi yapman?z gerekiyor ama bunu nas?l yapacaks?n?z? Oldukça kolay olan yollarla Google Reader nas?l yedeklenir ?imdi görece?iz.

Google Reader yedekleme için ilk olarak Reader ana sayfas?n?n sa? üst k?sm?nda bulunan çark simgesine t?kl?yorsunuz ve ard?ndan Reader Ayarlar? kar??m?za ç?k?yor. Bu bölümden ?çe Aktar / D??a Aktar butonuna bas?yoruz ve bu k?s?mdan sonra sistemin Türkçe dili kaybolarak ?ngilizce kar??m?za ç?k?yor. Burada da i?imiz kolay; Download your data through Takeout butonuna bast?ktan sonra sistem otomatik olarak dosyalar?m?z? haz?rlay?p indirilebilir hale getiriyor ve sonra tüm Google Reader üzerindeki dosyalar?n?z? bilgisayar?n?za ya da mobil cihaz?n?za indirebilirsiniz. Google Reader yedekleme i?leminden sonra farkl? bir RSS servisi de kullanabilirsiniz.


0 Yorumlar