HP Slate 7 Voice Tab

Daha önce yapm?? oldu?u aç?klamalarda ak?ll? telefon piyasas?ndan elini aya??n? tamamen çekti?ini dile getirmi? olan HP sözünde durmad? ve iki yeni model daha tan?tt?. Android i?letim sistemine sahip orta segmentte iki yeni tablet tan?tan HP, bu tabletleri bu sene içerisinde Hindistan’da sat??a sunacak. HP Slate6 VoiceTab ve Slate7 Voicetab ad?ndaki yeni tabletler fiyatlar?yla gayet uygunken özellikleri de tatmin edici seviyede.

Phablet segmentinde boy gösterecek olan her iki cihaz da dört çekirdekli i?lemci, 5 Megapiksel çözünürlü?ünde kamera, Stereo hoparlör, microSD destekli 16 GB haf?za, 1 GB Ram, çift SIM kart giri?i ve Android 4.2 gibi özelliklere sahip.
Slate6 Voicetab’n?n 720p ekran çözünürlü?üne, Slate7 Voicetab’in ise 1280×800 piksel ekran çözünürlü?üne sahip olaca?? belirtildi.

Tasar?m? ile dikkat çekiyor

Cihazlar?n tasar?m?ndan söz edecek olursak, oldukça kaliteli bir tasar?m bu cihazlar? almay? dü?ünenleri oldukça sevindirecek. Oldukça ince kenarlar? ve ho? görünümlü kö?eleri ile HP, kullan?c?lar?na pikselli bir tasar?ma sahip ve çizilmelere kar?? dayan?kl? bir arka kasa sunuyor.

Boyutlar?n?n büyük olmas? bu cihazlar?n cebinize s??mayaca?? anlam?na gelmiyor. HP, bu cihazlar? cebinizde rahatça ta??yabilece?inizin de garantisini veriyor. Slate6 ve Slate7 VoiceTab’lar?n hangi tarihte piyasaya sürülece?i ve fiyatlar?n?n ne olaca?? hakk?nda resmi bir aç?klamas? bulunmuyor. Ancak iki cihaz?n da Amerika’ya yak?n bir zamanda gelmeyece?ini söyleyebiliriz.


0 Yorumlar