src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/intel_table-300×205.jpg” alt=”intel_table” width=”300″ height=”205″ class=”alignnone size-medium wp-image-3701″ />

Bu aralar tablet üretimi üzerine büyük mesai yapan Intel’den yeni bir sevindirici aç?klama daha geldi. Microsoft’la aras? en iyi olan ?irketlerden biri olan Intel, Windows 8’in ç?kmas?ndan sonra ortaya dizüstü – tablet kar???m? hibrit tabletlerin ç?kt???n? ve bu tabletlerin ileri dönemlerde daha çok tutulaca??n? dile getirdi. Hem tasar?m hem de sa?lad??? performansla oldukça göz dolduran hibrit tabletler ?u an neredeyse tüm teknoloji firmalar? taraf?ndan geli?tirilirken bu alanda en iyi Sony’den i?ler görüyoruz. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Intel’in yeni CEO’su Brian Krzanich ?u anda yeni tablet modelleri üzerinde çal??malar?n?n oldu?unu ve bu hibrit tabletlerin yeni geli?tirilmi? olan Haswell mimarili i?lemciler kullanacaklar?n? ifade ederken hibrit tabletlerin gelecekte daha da yayg?nla?aca??n? ve daha kullan?labilir hale gelece?ini sözlerine ekledi.

Tabi Intel bu tabletleri kendi ad?yla sat??a sunmayacak, tablet üreticileri tabletleri satacakken Intel donan?m k?sm?nda yard?mc? olacak ancak Intel’in Haswell i?lemciler için ?u an hangi firmalarla çal??ma içerisinde oldu?u da belirtilmi? de?il. Intel’e göre Windows 8.1’in tam sürümünün yay?mlanmas?n?n ard?ndan hibrit tabletlere olan ilgi daha da artacak ve PC’de kaybedilen piyasa bu sektöre yönelecek. Gayet mant?kl? gelen bu iddialar do?rultusunda çal??malar?n? yürüten Intel bakal?m Haswell’le ya?ad??? dü?ü?ten kurtulabilecek mi?


0 Yorumlar