src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/intel_Rack-Scale-Architecture-RSA-ve-Rack-Disaggregation-RD.jpg” alt=”intel_Rack Scale Architecture (RSA) ve Rack Disaggregation (RD)” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4266″ />

Tüm büyük sitelerin sorununu ya?ad??? ama global piyasada bilinen Google, Facebok, Twitter ve YouTube gibi siteler sunucular?n? sa?l?kl? çal??t?rmak için bu platformlar?n? kuzey kutbuna yak?n yerlere kurmaya ba?lad?lar, bunun nedeni ise sunucular?n ?s?nmas?n? önlemek. Ancak Intel buna bir çözüm bulmu? gibi görünüyor. ?ki yeni sistemle kar??m?za ç?kan Intel yak?nda bu soruna bir çözüm getirebilir.

Intel, sunucular?n ne oldu?unu tekrar tan?ml?yor. Bu yeni tan?m, al??t???m?z sunudu kal?plar?n? k?r?yor. Bugün tüm internetin ve dijital servislerimizin alt yap?s?n? olu?turan sunucular?n sahip oldu?u raf yap?lar? geçmi? on y?llarda çok az de?iti. Öyle ki bugün hala, onlarca y?l önce, sunucular? basitçe üst üste dizmek için geli?tirilmi? mimarileri kullan?yoruz. Intel ise Rack Scale Architecture (RSA) ve Rack Disaggregation (RD) ad? verilen iki yeni çözümle kar??m?za ç?k?yor.

Bugün kullan?lan raf teknolojisinde sunucular sadece elektrik gücünü ve so?utma kapasitesini payla?an ba??ms?z birimler olarak alt alta diziliyorlar. Bu sisteme alternatif olarak geli?tirilen profesyonel çözümlerde ise, sunucular?n ba?lant? ve kablolama konusunda optimizasyon yaparak alandan tasarruf eden ve so?utma performans?n? artt?ran raf sistemleri ortaya ç?k?yor. Ancak Intel tum bunlar?n ötesine geçerek, sunucular?n ortak haf?za, ortak i?lemci gücü, ortak depolama birimleri, ortak enerji kaynaklar? kulland??? çok daha verimli ve dü?ük maliyetli sunucu organizasyon mimarisi geli?tiriyor.

Bu yeni sistemler, dijital servislerin i?letme maliyetlerini de giderek internetin eri?im ücretlerinin dü?ürülmesinden, her türlü dijital servisin fiyat?n?n a?a?? çekilmesine dek büyük bir maliyet faydas? yaratacak.


0 Yorumlar