Samsung’da ak?ll? gözlük üretecek, Giyilebilir teknoloji günümüzde h?zla önemli yer edinmeye ba?lad?. Samsung, Wall Street Journal’?n haberine göre, Google Glass benzeri bir ürün için patent ba?vurusu yapt?.

Google Glass’?n sportif versiyonu olarak nitelendirilen patenti al?nan ürün, yine bir gözlük ?eklinde. Gözlü?ün sol taraf?nda ise yine Google Glass’ta oldu?u gibi kullan?c?lar?n i?lem yapabilmesi için bir ekran bulunuyor. Bu gözlükte farkl? olan nokta ise kulakl?klar?n bulunmas?. Sportif kullan?c?lar için gözü saracak ?ekilde dizayn edilen bu ürün ile hem müzik dinlenebilecek hem de telefona dokunmadan i?lem gerçekle?tirilebilecek.

Cam?n?n k?r?lmaz camdan ya da plastikten üretilmesi beklenen bu gözlük için henüz ayr?nt?l? bir bilgi bulunmuyor. Bildi?iniz gibi birçok firma farkl? ürünler geli?tirmek için patent al?yor ancak bunlar?n baz?lar?n? kullan?c?lara sunuyor. Bakal?m Samsung önümüzdeki aylarda Google Glass alternatifi bir ürün ile kar??m?za ç?kacak m??


0 Yorumlar