src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/ios_7_gamepad-300×168.jpg” alt=”ios_7_gamepad” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-3265″ />

2 gün önce tan?t?lan iOS 7 tasar?m? ile oldukça fazla be?enilmi?ti. ??levsel k?sm? hakk?nda ?u anda bir yorumda bulunamayaca??z. Beta sürümü sadece App Developer hesab? olanlara aç?lan iOS 7’yi nas?l kuraca??n?z? biz de sizlere aktarm??t?k. Beta sürümde yer alan MFi Game Controllers adl? bir özellik hakk?nda düne kadar bir bilgi gelmemi?ti ancak dün ayd?nlat?ld?k. Yap?lan aç?klamalara göre iOS 7 harici bir kontrol ile oyun oynamam?za imkan tan?yacak. ?u ana kadar hiçbir firma böyle bir gamepad üretimi giri?iminde bulunacaklar?n? belirtmediler ama yak?nda ortaya ç?kacaklar? kesin.

Oyun piyasas?n?n, özellikle MMO oyunlar?n bu son 2 sene içinde büyük ivme kat etti?ini, ileride de dünyan?n teknoloji alan?nda en çok geliri getirece?ine inan?ld???n? i?in içine katarsak Apple’?n büyük yat?r?mlar içinde oldu?unu görebiliriz. Yukar?da bulunan prototipe bakt???mz?da Apple’?n cihazlar?n? oyun canavar?na çevirmek istedi?i ortada, böylelikle az da olsa konsol havas? yakalanm?? olacak, özellikle iPad’lerde farkl? bir zevk verecektir. Peki iOS 7 Gamepad’ler ne zaman bizlere sunulacak? Bu konu hakk?nda hiçbir bilgi yok.


0 Yorumlar