src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/ipad.jpg” alt=”ipad” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3081″ />

iPad 5’in sonbahar aylar?nda sat??a sunulmas? beklenir, bu konuda haberler internette böyle yay?mlan?rken Apple ile birlikte çal??ma yürüten firmalardan gelen istihbarat haberleri yeni nesil iPad’in daha erken gelebilece?ini i?aret ediyor. ??lerini genellikle Tayvanl? firmalarla birlikte yürüten Apple darbeyi de buradan yedi. Digitimes’dan gelen haberlere göre iPad 5’in deneme üretimleri çok yak?n bir zaman içinde ba?layacak ama bu durum kamuoyuna sunulmayacak. iPad 5’in kendisinin sat??a sunulma tarihi ise Eylül’den daha olacak, A?ustos ay?n?n ba?lar? iddia ediliyor.

Tayvan’dan gelen haberler bunlarla da s?n?rl? de?il. iPad 4’e oranla çok daha hafif bir yap?ya sahip olan iPad 5’in ilk ay içinde 3 milyondan fazla sat?lmas? beklenirken yeni bir rekor k?r?lmas? da hedefler aras?nda. Piyasaya birçok Android ve Windows 8 i?letim sistemli tabletlerin sürüldü?ü bugünlerde Apple’?n itibar?n? her zaman korudu?unu ve iOS’un özel hayranlar?n? bar?nd?rd??? bir gerçek. Yak?n zamanda test olarak üretime ba?layacak olan tabletin as?l üretiminin Temmuz ay?nda ba?lamas? bekleniyor, ayr?ca iPad 5’in bu sefer tüm dünyada ayn? anda sat??a sunulmas? da beklenenler aras?nda.


0 Yorumlar