ipad_mini_3

Geride b?rakt???m?z gece tan?t?lan iPad Mini 3, Apple taraf?ndan beklendi?i kadar yüksek bir tepki yaratmad?. Bir önceki versiyonuna göre çok daha pahal? bir etiketle sat??a sunulan iPad Mini 3 yeni Touch ID teknolojisini bünyesinde bar?nd?r?rken bir günlük k?sa süre içerisinde baz? yorumlar da geldi. Gelen bilgilere göre ?u vakte kadar incelemelerin pek de olumlu yönde olduklar?n? söyleyemeyiz.

Önceki nesil (iPad Mini 2) ile ayn? donan?ma sahip olan cihaz?n tek art?s? parmak izi okuyucusu yani Touch ID. Ancak iki cihaz aras?ndaki fiyat fark? ayn? de?il. iPad Mini 2 299 dolar fiyat etiketi ile sat??a ç?karken, Touch ID’ye sahip iPad Mini 3 399 dolardan sat??a ç?kt?.

Touch ID 100 dolar eder mi?

Touch ID’nin 100 dolar etmeyece?ini dü?ünen bir çok ki?i çe?itli forum sitelerinde ve yorumlarda ?ikayetlerini dile getirmeye ba?lad?. Peki buradaki sorun iPad Mini 3’ten mi kaynaklan?yor? Hay?r. As?l sorun Apple’?n iPad Mini 2’yi 100 dolar indirim ile sat??a sunmas?.

E?er Apple iPad Mini 2’yi sat??tan kald?rsayd? iPad Mini 3’ün 399 dolardan sat??a ç?kmas? ço?u ki?inin umurunda olmayacakt?. ?imdi ise sadece Touch ID için 100 dolar fazladan verilip verilmeyece?i tart???l?yor. Genel kan? ise verilmeyece?i ve iPad Mini 2’nin iPad Mini 3’e göre daha tercih edilebilir bir cihaz oldu?u yönünde.


0 Yorumlar