email

S?radan bir internet kullan?c?s?n?n bile mutlaka bir e-posta hesab? vard?r. E-posta hesab?n? sadece sitelere üye olmak için alanlar?n yan? s?ra bir de aktif olarak kullanan kesim bulunuyor ki bunlar?n en büyük sorunu gelen spam mailleridir. Bu tarz spam mailler genelde bir ki?iye sürekli tek hesaptan gelir ve o hesab? engelledi?iniz takdirde de bir daha uzun süre spam maillerle u?ra?mazzs?n?z. Peki istenmeyen e-posta adresleri nas?l engellenir? Biz de bu yaz?m?zda sizler için en çok kullan?lan 3 e-posta servisinde isteneyen e-postalar? nas?l engelleyece?inizi aktard?k; gmail ile ba?layal?m.

Gmail’de ?stenmeyen E-Postalar? Engelleme
Gmail, uzun zamand?r hizmet vermesine kar??n yak?n zamana kadar istenmeyen e-postalar? engelleme özelli?i sunmuyordu. Gmail’e geçti?imiz haftalarda gelen yeni bir güncelleme ile birlikte istenmeyen e-postalar? engellemek çok daha kolay bir hale geldi.

Gmail’de istenmeyen e-postalar? engellemek için, ilk olarak gelen kutusundan istemedi?imiz e-postay? aç?yoruz. Açt???m?z e-postan?n üzerinde, gönderenin ad?n?n ve e-posta adresinin yazd??? yerin hemen yan?nda Unsubscribe adl? bir tu? bulunuyor olacak. Bu butona t?klad???m?zda, Gmail otomatik olarak engelledi?imiz adresten gelecek e-postalar?n bizlere ula?mas?na izin vermeyecek.


Outlook’ta ?stenmeyen E-Postalar? Engelleme

Gmail’in aksine Outlook’ta istenmeyen e-postalar? engellemek çok daha kolay. Outlook’ta istemedi?imiz e-postalar? engellemek için ilk olarak gelen kutusunda, istemedi?imiz kaynaktan gelen bir e-postay? aç?yoruz.

E-postan?n en alt?na indi?imizde “Çok fazla m? bülten al?yorsunuz? Aboneli?i kald?r i?lemini yapabilirsiniz.” yazan bir bölüm göreceksiniz. Orada yazan Aboneli?i Kald?r yaz?s?na t?klad???n?zda Outlook istemedi?iniz yerlerden gelen e-postalar?n sizlere ula?mas?n? engelleyecek.

Yandex Mail’de ?stenmeyen E-Postalar? Engelleme

Yandex Mail, kuruldu?u zamandan bugüne kadar, istenmeyen e-posta engelleme özelli?ini kullan?yor ve neredeyse tüm kaynaklardan gelen mesajlar? engelleyebiliyor. Yandex Mail’de istenmeyen e-postalar? engellemek için ilk olarak gelen kutusunda istemedi?imiz kaynaktan gelen bir e-postay? aç?yoruz.

Daha sonra gelen kutusunun üst bölümünde posta sekmesinin alt?nda yer alan “E-posta yaz”, “Yenile” gibi tu?lar?n bulundu?u s?rada yer alan Abonelikten Ayr?l seçene?ine t?klayarak istemedi?imiz e-postalar? engelleyebiliyoruz.

Gördü?ünüz gibi istenmeyen e-postalar? engellemek, oldukça kolay bir i?lem. Ancak yine de istemedi?imiz kaynaklar?n bizlere e-posta göndermemesi için e-posta adresimizi dikkatli kullanmam?z ve her yerde payla?mamam?z gerekiyor. E?er e-posta adresinizi biraz daha dikkatli kullan?rsan?z, engelleme gibi özelliklere ihtiyaç duymad???n?z? görmü? olacaks?n?z.


0 Yorumlar