Xperia Z3 Tablet Compact

Birkaç gün içerisinde Berlin’de ba?layacak olan dünyan?n en büyük teknoloji fuarlar?ndan biri IFA 2014 için tüm firmalar?n fazlas?yla çal??t???n? biliyoruz; Sony de bunlar?n aras?nda yer al?yor. Tablet piyasas?na pek fazla de?er verip çal??masa da su geçirmez ve toza kar?? da dayan?kl? birkaç modeli ile gayet iyi sat??lar elde etmeyi ba?aran Sony’nin art?k bu alanda da i?leri s?k? tutaca??, hatta iPad Mini’ye bir rakip ç?karaca?? belirtildi. Xperia Z3 Tablet Compact ad?nda olacak yeni model resmi sitenin bluetooth bölümünde do?rulan?rken gayet iyi özelliklere sahip.

Peki ne gibi özellikleri olacak?

Aç?kças? tabletin teknik özellikleri konusunda s?zd?r?lm?? fazla bilgi bulunmamakta. Bu sebepten dolay? sizlerle payla?aca??m?z özelliklerin tamam? tahminlerden olu?makta. Cihaz?n isminden yola ç?karak ?irketin amiral gemileri ile benzer donan?ma sahip olaca??n? söylemek mümkün.

Tablette Snapdragon 801 i?lemci ve 3 GB RAM ikilisi ile kar??la?ma olas?l???m?z bir hayli yüksek ancak Sony’nin ak?ll? telefonlar?nda kulland??? 20.7 mp kameran?n Xperia Z3 Tablet Compact modelinde yer alaca??n? dü?ünmüyoruz.


iPad Mini rakibi

iPad Mini’nin belki de en çok sevilen özelli?i alüminyum malzemeden üretilmi? olmas?. Sadece bu sebepten dolay? Samsung tabletlerindense iPad Mini’yi tercih eden ki?ilerin say?s? az?msanamayacak kadar çok. Samsung’un ?srarla plastik kullanmas? Sony’nin mini tabletine yarayabilir.

Apple gibi malzeme kalitesine önem veren Sony’nin mini tabletinde de kaliteli bir kasa yap?s? sunaca??n? ön görmek mümkün. ?irket bu sayede iPad Mini almay? dü?ünen ki?ilerin en az?ndan bir kere daha dü?ünmelerini sa?layabilir.


0 Yorumlar