src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/kablosuz_ag.jpg” alt=”kablosuz_ag” width=”400″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-3912″ />

Zaman zaman yeteri kadar geni? sinyaller yollayamayan kablosuz modemler internetin önemleri anlarda kesilmesine neden olabiliyor. Bu durumlarda dosya indirme i?leminiz iptal olabilir, oyundan at?labilirsiniz ya da önemli bir i?iniz yar?da da kesilebilir. Kablosuz a? alan?n? geni?leterek bu soruna bir çözüm getirebilirsiniz. Kullan?c?lar?n ço?u kablosuz modemin ilk kuruldu?unda kapsad??? alan?n maksimum alan oldu?unu zanneder ama küçük bir ayarla kablosuz a? alan?n? geni?letme i?lemini gerçekle?tirebilirsiniz. Access Point ad? verilen cihazla birlikte kablosuz a?? alan?n? geni?letebilirsiniz, ayr?ca Eri?im Noktas? ad?yla da sat?ld???n? not olarak ekleyelim.

Elektrikle çal??makta olan bu cihaz her türlü modem ya da router ile birlikte çal??abilirken hiçbir uyum sorunu ya?am?yor ancak XP’den dü?ük olan i?letim sistemlerinde uyumsuzluk sorunuyla kar??la?abilirsiniz. Cihaz? ald?ktan sonra modeminizle e?le?tirmeniz gerekiyor, bunun için de Wi-Fi Protected Setup özelli?ini kullanmal?s?n?z. WPS – Wi-Fi Protected Setup – özelli?ine sahip olmayan cihazlar için kullan?m k?lavuzuna bakman?z? öneriyoruz, manuel olarak bu i?lemin nas?l yap?laca??, Access Point’in nas?l kullan?laca?? yazmaktad?r. Access Point’le birlikte kablosuz modeminizin a? alan?n? yüzde 30’a kadar art?rabilirsiniz. Yine bu de?er modeme göre de?i?iklik gösterebilir, artabilir ve eksilebilir. Access Point’leri teknoloji marketlerinden kolayl?kla bulabilir, ucuz bir fiyata sat?n alabilirsiniz.


0 Yorumlar