src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/rapidshare.jpg” alt=”rapidshare” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3915″ />

?nternetin en büyük dosya payla??m sitelerinden biri olan Rapidshare’in ?u an içinde bulundu?u davan?n nihai karar? aç?kland?. ?imdi halen popülerli?ini korusa da sitenin birkaç y?l önce daha kullan??l? oldu?unu söyleyebiliriz. Son zamanlarda ortaya ç?kan yeni ve daha basit arayüze sahip olan dosya payla??m siteleri Rapidshare’e büyük bir darbe vurmu? durumda. Ayr?ca sonradan gelen dava da firmay? fazlas?yla etkiledi. Rapidshare’e yüklenen yasa d??? ve telif hakk? bulunan dosyalar için firmaya dava aç?lm??t?. Aylar süren dava sonunda bugün bir sonuca ba?lanabildi. Aç?klanan karara göre Rapidshare’in kapat?lma durumu söz konusu de?il. Rapidshare art?k sistemlerine kullan?c? taraf?ndan yüklenmi? olan yasa d??? ve telif hakk? bar?nd?ran dosyalardan sorumlu tutulamayacak. Ancak site içinde yeni bir ekip olu?turulacak ve sisteme yüklenmi? olan dosyalar tek tek denetlenecek, gereken dosyalar sistemden kald?r?lacak.

Bu yürürlük mahkeme heyeti taraf?ndan düzenli olarak takip edilecekken Rapidshare’in Almanya adaletine düzenli olarak rapor vermesi de konu?ulanlar aras?nda. Ayr?ca art?k üye olmadan Rapidshare’e de dosya yükleyemeyece?iz. Mahkemenin ald??? karara göre illegal dosyalar yükleyenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için sadece üyeler dosya yükleme i?lemi yapabilecek. Böyle bir karar di?er kapanan dosya payla??m siteleri için de al?nabilirdi, Rapidshare çok ?ansl? ç?kt?.


0 Yorumlar