src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/wifi.jpg” alt=”” title=”wifi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2808″ />

Kablosuz a? kullananlar genellikle ilk kurulumda sistemin kendisinin olu?turdu?u WPA-2SK ?ifreleme türlerini kullan?rlar. Bu ?ifreler kaydedilmedikleri taktirde birçok kez unutulurken art?k herkes kendi ?ifrelerini de koymaya ba?lad?. Akla gelmez tahminlerle koydu?unuz bu ?ifrelere o kadar da güvenmeyin çünkü kablosuz a??n her zaman bir aç??? kolayl?kla bulunabiliyor, bunu engellemek için sadece ?ifre koyman?z yetmiyor. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan internet güvenlik uzmanlar? ço?u evde bulunan kablosuz internet ba?lant?lar?n?n oldukça güvensiz oldu?unu ve kolayl?kla k?r?labilir oldu?unu dile getirdiler.

Amerikan Independent Security Evaluators ad?ndaki bir güvenlik ?irketi Amerika’da en çok kullan?lan 15 modemi merkezine ald? ve ortalama bilgiye sahip bir hacker?n bu modemlerin hepsini rahatl?kla alt edebilece?ini dile getirdi. Bu konuda maalesef kullan?c?lar hiçbir koruyucu önlem alam?yor, i? direkt olarak üretici firmada bitiyor ve ?u anda kimsenin kullan?c?lar?n güvenli?ini büyük denli dü?ündü?ünü söyleyemeyiz. Independent Security Evaluators güvenlik aç??? buldu?u tüm firmalara gerekli bilgileri vermesin ra?men sadece bir tanesi firmware güncellemesi gerçekle?tirdi, bu tehlikenin ülkemizde çok daha fazla oldu?unu belirtelim.


0 Yorumlar