src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/yandex.jpg” alt=”” title=”yandex” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2811″ />

Yakla??k bir buçuk y?l önce Rus pazar?ndan sonra Türk pazar?na da resmi olarak giri? yapan Yandex bu k?sa süre içerisinde o kadar ba?ar?l? çal??malara imza att? ki ?imdiden arama motoru devi Google’?n gözünü korkutmu? durumda. Avrupa’ya geçmeden önce Türkiye’yi üs olarak kullanan Yandex bir buçuk senede Türkiye’deki arama motoru pazar pay?n?n yüzde 3’ünü ele geçirmi? durumda. Bu sene yap?lacak olan yat?r?mlar ve çal??malarla birlikte 2013 sonunda bu de?erin yüzde 6’ya ç?kar?lmas? hedefleniyor. Tabi bunlar bo? hedefler de?il, bunun u?runa birçok Türk firmayla anla?malar yap?ld?.

Geçti?imiz günlerde aç?klamalarda bulunan Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Yalç?nda?, bundan 6 ay önce pazar paylar?n?n yüzde 1 civar?nda oldu?unu ancak ?u anda yüzde üçlere ula?t?klar?n? ve sene sonunda yüzde 8’e yakla?mak için önlerinde hiçbir engelin bulunmad???n? dile getirdi. Yandex’in yeni plan? ise City Browser. Bu uygulama ile ?ehre özel aç?l?? sayfas? yapacak olan Yandex örnek de verdi. Örne?in Samsun’un taray?c?s?n?n aç?l?? sayfas?nda Samsun haberleri ve Samsun’a özel baz? ?eyler olacak. Bu projenin hayata geçirilmesine çok az bir süre kald?.


0 Yorumlar