Kararl? çal??an taray?c? Firefox, Souce Labs, web taray?c?lar üzerine yapt??? son çal??mas?n?n sonuçlar?n? belli oldu. sonuçlara göre Internet Explorer’dan Safari’ye, Chrome’dan Firefox’a birçok popüler taray?c?n?n test edildi?i ara?t?rma sonuçlar? yay?nland?.

Verilere göre en az hata ve çökme ya?ayan, bir ba?ka de?i?le en kararl? çal??an taray?c? Firefox oldu. 55 Milyon taraman?n sonuçlar? baz al?narak ortaya ç?kan hata yo?unlu?unda .011’lik pay ile birincili?i gö?üsledi. Hemen ard?ndaki Google’?n Chrome taray?c?s? ve Opera da yüzde 0.11 ile yüzde 0.12’lik dilim içersinde yerini ald?.

Hata s?kl???n?n en yüksek oldu?u iki taray?c? ise Safari ve Internet Explorer oldu. Apple’?n Safari’si yüzde 0.15’lik bir paya sahipken, Microsoft’un Internet Explorer’? yüzde 0.25’lere varan bir hata s?kl??? oran?yla ilk s?raya oturdu.


0 Yorumlar