koloid

19TH CENTURY APPS SP Z O O taraf?ndan geli?tirilip iTunes üzerinden iOS i?letim sistemli telefona, yani Apple markal? telefon ve tabletlere sahip olan kullan?c?lara sunulan Koloid foto?raf ve resim düzenleme programlar?na farkl? bir bak?? aç?s? getiriyor. Basit bir foto?raf düzenleme uygulamas?ndan çok daha ötede, çok profesyonel bir uygulama olan Koloid’de birkaç basit efekt yer alm?yor. Ayr?ca di?er uygulamalar gibi bir efekt resmin her yerini de kaplam?yor. Bilgisayarda yapt???n?z gibi son derece profesyonel çal??malar elde edebilirsiniz, tabi buna ba?l? olarak kullan?m?n da kolay olmad???n? belirtelim.

Koloid sayesinde resmin bir bölümüne eklemi? oldu?unuz efekti telefonu sallayarak ya da parmaklar?n?zla ince olarak da??tabiliyorsunuz; bu i?lem de tam kontrollü bir düzenleme imkan? sunuyor. Düzenlemekte oldu?unuz efektler aras?nda en çok retro tarzlar var, çünkü uygulaman?n geli?tirici firmas? eskiye önem verdiklerini dile getirdi. Koloid uygulamas? sayesinde yaratm?? oldu?unuz resimleri anl?k olarak Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden de payla?abilirsiniz. Uygulamay? 1.79 TL kar??l???nda a?a??dan indirebilirsiniz.

Koloid indir iPhone


0 Yorumlar