src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/asus-vivopc-300×156.jpg” alt=”asus vivopc” width=”300″ height=”156″ class=”alignnone size-medium wp-image-3190″ />

Computex 2013 etkinli?i hala devam ediyor ve her firma yeni ürünlerini piyasaya sürerken en fazla ürünün Asus taraf?ndan geldi?ini rahatl?kla söyleyebiliriz. Tayvan’da gerçekle?tirilmekte olan fuar ?imdi de Apple’a rakip olan yeni bir ürünle kar??m?za ç?kt?. Geçti?imiz gün yeni Memo Pad Hd 7’yi tan?tan Asus bu sefer de Asus Vivo PC’yi bizlere sundu. Apple Mac Mini ile ayn? i?levleri görmekte olan yeni cihaz yan?nda farkl? bir mouse da getirdi: Asus Vivo Mouse. Vivo PC’nin tasar?m olarak da fazlas?yla Mac Mini’yi and?rd???n? söyleyebiliriz, ancak daha küçük ve kullan??l? oldu?u kesin.

USB 2.0 ve 3.0 teknolojisinin ikisini de içinde bar?nd?ran Asus Vivo PC harici haf?za kart? da okuyabiliyor. Kullan?m bak?m?ndan çok kolay oldu?u belirtilen yeni PC aç?ld?kça aç?l?yor diyebiliriz. Asus Vivo PC fiyat? ?u ana kadar aç?klanm?? de?il. Sonbahar aylar?nda sat??a sunulacak olan cihaz?n Türkiye’de sat??a sunulmas? zaten beklenmiyor, ancak gelirse fiyat?n?n Avrupa’ya oranla yüzde 50 civar?nda daha fazla olaca??n? da belirtelim. Ayr?ca cihaz hakk?nda daha fazla detayl? bilgi yak?nda aç?klanacak.


0 Yorumlar