src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/lexmark-kapatiyor-300×291.jpg” alt=”” title=”lexmark-kapatiyor” width=”300″ height=”291″ class=”alignnone size-medium wp-image-983″ />

Lexmark’?n yeni yönetilme stratejisiyle birlikte çok radikal bir karar al?nd?. Yaz?s? sektörünün liderleri aras?nda bulunan Lexmark art?k inkjet yaz?c? üretimi yapmayacak. Lazer yaz?c?lardan kazand?klar?n? inkjet yaz?lar için harcad?klar?n? belirten yöneticiler art?k inkjet yaz?c? üretimi yapmayacaklar?n?, bu nedenle baz? i?çilerinin görevlerine de son vereceklerini aç?klad?.

?u an inkjet yaz?c?lar üzerine 1000 patenti elinde bulunduran Lexmark, bu patentlerin hepsini satmay? dü?ünüyor. Ayr?ca bu sektörden çekildikleri için ilk y?l 85, ikinci y?l 95 milyon dolar tasarruf sa?lanacak. ?irkette toplam 1700 ki?i i?ten ç?kar?lacakken art?k sadece lazer yaz?c? üretimi yap?lacak. ??ten ç?kar?lan i?çilerden sonra ?irketin çal??an say?s? da yüzde 13 oran?nda dü?mü? oldu.


0 Yorumlar