LG taraf?ndan uygulamaya konulan 3D World uygulamas?, LG kullan?c?lar? için hem geni? 3D uygulamas? hem de bu alandaki i?birliklerinin artmas? için önemli bir araç.

LG Electronics, LG Cinema 3D Smart TV’lerde yer alan ‘3D World’ adl? premium servisini 70 ülkeye ta??yaca??n? aç?klad?.


0 Yorumlar